Πολιτική απορρήτου
Privacy Policy

Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: https://politistikostokastro.gr.

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι η επίσημη ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιμεναρίων “Το Κάστρο”

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, χρησιμοποιουν την υπηρεσία Disqus. Η υπηρεσία αυτή συλλέγει τα δεδομένα όπως τη διεύθυνση IP του επισκέπτη, το ονοματεπώνυμό του, του όνομα χρήστη με το οποίο έχει συνδεθεί στην υπηρεσιά, το email του, και το τηλέφωνό του .

Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Disqus διατίθεται εδώ:

https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.

Μετά την υποβολή του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας που χρησιμοποιήσατε για είσοδο στην υπηρεσία είναι ορατή στο κοινό μέσα στο πλαίσιο του σχολίου σας.

Πολυμέσα

Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Cookies

Αναφορίκα με τα δεδομένα που συλλέγει η υπηρεσία Disqus, καθώς και για το χρονικό διάστημα που τα τηρεί, θα πρέπει να ανατρέξετε στον παραπάνω σύνδεσμο, για περαιτέρω ενημέρωσή σας.

Όταν συνδεθείτε (για χρήστες του Πολιτιστικού Συλλόγου), θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Δεν τηρούμε δεδομένα χρήστη, εκτός συγκεκριμένων χρηστών του Πολιτιστικού Συλλόγου, οι οποιοι δημοσιέυουν άρθρα. Αυτα τα δεδομένα δεν τα μοιραζόμαστε.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Όλοι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή (εκτός από το να μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του παρόντος ιστότοπου μπορεί επίσης να βλέπουν και να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.

Πού αποστέλλονται τα δεδομένα σας

Τα σχόλια επισκεπτών σε μία ανακοίνωση (ένα άρθρο), τα χειρίζεται η υπηρεσία Disqus.

Who are we:

The site url address is: https://politistikostokastro.gr.

This site is the official page of the Cultural Club of Limenaria “To Kastro”.

Comments:

When visitors leave comments in this site, they have to use the Disqus service in order to do so. This service, collects data, such as the user’s IP address, first and last name, username, email and phone.

the privacy policy of the Disqus service can be found here:

https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.

When you submit your comment, the profile picture of the user you have used to login to the service, will be shown inside the frame of your comment.

Multimedia:

If you upload pictures in this site, you have to avoid uploading pictures with location metadata (EXIF GPS). The visitors of this site can download and extract whichever location data stored in images in this site.

Cookies:

The Diqus service, as metioned above, collects user data. For more info, please visit the link above for their privacy policy.

When you log in(for the users of the Cultural Club), we will create several cookies in order to store information regarding your log in and screen options. The login cookies last for 2 days and the screen options cookies last for a year. If you choose “Remember me” your connection will remain for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be deleted.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be stored in the browser. This cookie does not include personal data and it only references the post ID of the article you just edited. It lasts for one day, an after that, it gets deleted.

Embedded content from other websites

The articles in this site might include embedded content (such as video, images, other articles etc). The embedded content from other websites behaves with the same exact way as if like the user visited the other website.

These websites might collect data from you, and use cookies, embed additional monitoring from third parties and monitor your interactions with that embedded content, including the tracking of your interactions with the embedded content, if you have an account and have logged in in that website.

With who we share your data:

We do not hold data for users, except the users from the Cultural club that post the articles. Those data are not shared anywhere.

For how much time do we hold your data:

All users can see, edit and delete their personal data at any given time (except from changing their usernames). The administrators of this site might also see and edit those information.

Where your data are sent:

The comments the users make in an announcement (an article), are being handled by the Disqus service.