ΤΖΙΝΕΣ

Στη θέση αυτή εντοπίζεται το 1956 από εργάτες παρακείμενου μεταλλείου ένα από τα πρωιμότερα ορυχεία στην Ευρώπη και πιθανόν στον κόσμο, οριζόντιας, υπόγειας εξόρυξης ώχρας.

Το μετάλλευμα αυτό, ο ‘’χρυσός’’ της παλαιολιθικής εποχής, με το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα, είχε έντονη συμβολική και λατρευτική σημασία για τις κοινωνίες των κυνηγών και τροφοσυλλεκτών της Ανώτερης Παλαιολιθικής περιόδου.  Η συλλογή της ώχρας αποτελεί μία από τις πρώτες επαφές του ανθρώπου με τα μέταλλα, σε μια εποχή που η Θάσος ήταν ακόμα ενωμένη με την απέναντι στεριά, όπως μαρτυρούν τα παλαιοζωολογικά κατάλοιπα της ανασκαφής.

Ένα οστέινο εργαλείο εξόρυξης από  κέρατο αντιλόπης του είδους Saiga Tatarica, επέτρεψε την χρονολόγηση με τη μέθοδο του άνθρακα 14 στα 20300 χρόνια πριν από σήμερα. Η ώχρα χρησιμοποιούνταν από τους ανθρώπους της εποχής ως χρωστική ύλη για τον καλλωπισμό του σώματος, για τη βαφή δερμάτων  και τη διακόσμηση των   σπηλαίων(βραχογραφίες).

Στις στοές των ορυχείων που ερευνήθηκαν συστηματικά το 1981-1983 και το 1993 από την τότε ΙΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Καβάλας, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ξάνθης και το Max Plank Institut Heidelberg, εντοπίστηκαν και τα εργαλεία εξόρυξης: σφήνες από κέρατα ελαφιού, κρουστήρες, λεπίδες πυριτολίθου και οπαλίου, οστέινες σπάτουλες. 

TZINES

In 1956, one of the earliest mines in Europe and possibly in the world, a horizontal, underground ochre mine, was found in the location Tzines by workers of an adjacent mine.

This ore, the ‘gold’ of the Palaeolithic period, with the characteristic red color, had a strong symbolic and religious significance for the societies of hunters and gatherers of the Upper Palaeolithic period. The collection of ochre is one of the first contacts of man with metals, at a time when Thassos was still united with the mainland, as evidenced by the paleozoological remains of the excavation.

A bone mining tool from an antelope horn of the Saiga Tatarica species was estimated with carbon-14 dating to be 20300 years old. Ochre was used by the people of the time as a pigment for the embellishment of the body, the dyeing of skins, and for the decoration of caves (rock paintings).

The mine galleries were systematically researched during 1981-1983 and 1993 by the 18th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities of Kavala, the Institute of Geology and Mineral Exploration (IGME), and the Max Plank Institut in Heidelberg. During this research mining tools were discovered: deer horns, percussions, flint and opal blades, bone spatulas